หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16:30 - 22:00 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.
รับชมย้อนหลัง
"หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน"
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 210 สนอ. วิทยาเขตหาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
"การประชุมชี้แจ้ง เรื่อง TOR สายวิชาการ (ใหม่)"
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 210 สนอ. วิทยาเขตหาดใหญ่
รับชม #1 (เริ่มนาทีที่ 00:22:00)
ตอนที่่ 2
ตอนที่ 3
บรรยายพิเศษ "University in Disruptive Era :Transformation Now or Never"
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 210 สนอ.
รับชมย้อนหลัง
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 (PRIDE of PSU 2019)
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.

Youtube #1
Youtube #2
Vidyo #1
Vidyo #2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 -23 กันยายน 2561 เวลา 16:30 - 22:00 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.
รับชมย้อนหลัง
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 (PRIDE of PSU 2018)
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.
รับชมย้อนหลัง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16:30 - 21:00 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.
รับชมย้อนหลัง
การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 60 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอดิเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์
รับชมย้อนหลัง
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.
รับชมย้อนหลัง
"งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE of PSU 2017)"
"การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต"
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.
รับชม #1 #2
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 5"
โดย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 14:30 - 16:30 น.
ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Youtube
บรรยายพิเศษ"การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ"
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13:30 - 15:00 น.
ณ ห้องประชุม 215 และ 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อเจ้าของงาน
นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กับการก้าวเข้าสู้ Thailand 4.0"
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม FMS 3409 ชั้น 9 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนการจัดการ มอ.
รับชมย้อนหลัง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 4"
โดย น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ
ณ ห้อง อติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับชมย้อนหลัง
"ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559"
วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
รับชมย้อนหลัง
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 3"
โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ ชั้น 1 ศูนย์ประชุมคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รับชมย้อนหลัง Youtube
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 2"
โดย รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
"Perspective on Management Effectiveness for Future University"
"การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
รับชม #1 #2
"กบข. กับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย"
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
รับชม #1 #2
"งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559" และ "พิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556"
วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:05 - 14:00 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชม #1 #2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
"ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ"
โดยวิทยากร อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว และ ผอ.จริยา ปัญญา
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 12:30 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ม.อ.หาดใหญ่
รับชม #1 #2
บรรยายธรรมะโดยพระมหาสมปอง “ความสุขสร้างได้จากการทำงาน”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ
รับชม #1 #2
อธิการบดีพบประชาคม “ก้าวย่างที่มั่นคง มุ่งตรง ม.ในกำกับ เพื่อนวัตกรรมและสังคม"
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มีปัญหาเสียงขัดข้องช่วงเริ่ม ถึง ช่วงเวลา 00:27:45 (รอตัดต่อวิดีโอใหม่)
รับชมย้อนหลัง
“วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015)
วันที่ 26-28 มีนาคม 2558
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
คอนเสิร์ต "An Evening of Baroque Music"
วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 17:45-01:00 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับชม #1 #2
โครงการ "PSU Integrity Presenters 2014"
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00-20:00 น.
ณ ห้องโรงยิมเนเซียม ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
รับชม #1 #2 #3
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556  
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2557
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
"วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" (A PSU DAY OF PRIDE)ครั้งที่ 1
วันที่ 19 ส.ค. 57 เวลา 08:30-15:00 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชม #1 #2
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 18 ส.ค. 57 เวลา 10:00-12:00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้ (LRC) ชั้น 6
รับชมย้อนหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557
วันที่ 08 ส.ค. 57 เวลา 08:30-12:00 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.
รับชม #1 #2
บรรยาย "Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว”
วันที่ 24 ก.พ. 57 เวลา 08:30-11:30 น.
ณ ห้องประชุม LRC1 อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้ (LRC) ชั้น 8
รับชมย้อนหลัง
เสวนาเรื่อง “ทางออก...ยางพาราไทย”
วันที่ 3 ก.ย. 56 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ ห้องคอนเฟอเร้นซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รับชมย้อนหลัง
บรรยาย ม.ในกำกับ โดย รองอธิการบดีจุฬาฯ
โดย รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
วันที่ 9 ส.ค. 56 เวลา 9:30-11:30 น.
ณ ห้องคอนเฟอเร้นซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รับชมย้อนหลัง
พัฒนาประเทศไทย : พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง หรือพัฒนาคน
โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วันที่16 ก.ค. 56 เวลา 13:00 -14:30น.
ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รับชมย้อนหลัง
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ปี 2556
วันที่17 มิ.ย. 56 เวลา 08:00 - 13:30 น.
ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รับชมย้อนหลัง
ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในทศวรรษหน้า
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 13:30-15:00 น.
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รรับชมย้อนหลัง
ทศวรรษหน้าของเศรษฐศาสตร์กับเมืองไทย
โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา
วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:00 -12:00 น.
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับชมย้อนหลัง
บรรยายพิเศษ "สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21"     New!
วันจันทร์ ที่ 25 มี.ค. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แหล่งที่มา : ศูนย์สื่อการเรียนรู้
รับชมย้อนหลัง
กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM3 ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส Linux Mint มีดีกว่าทำไมเพิ่งมาบอก     New!
วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 56 เวลา 09:00-12:30 น.
ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับชม #1 #2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554
วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2555
ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับชมย้อนหลัง
นโยบายการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
โดย คุณวราภรณ์ สีหนาท และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล วันอังคาร ที่ 6 พ.ย. 55 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอติเรก อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาธรรมะ “การพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างสุขในการทำงานและชีวิตครอบครัว”
โดย คุณกฤตโชค ชัยพัฒนาการ วันพฤหัสบดี ที่ 18 ต.ค. 55 เวลา 11.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ LRC ชั้น 10
รับชมย้อนหลัง
หาดใหญ่เข้มแข้ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4
วันเสาร์ ที่ 29 ก.ย. 55 เวลา 09:00-16:00 ณ ห้องทองจันทร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
รับชม #1 #2
การประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ
โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
วันพุธ ที่ 12 ก.ย. 55 เวลา 09:00-12:00 ณ ห้องประชุม BSC ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
รับชม #1 #2 #3
ธุรกิจกับจิตอาสา โดย คุณตัน อิชิตัน
วันจันทร์ ที่ 10 ก.ย. 55 เวลา 10:00-12:00 ณ ห้องทองจันทร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปี 2554
Opening Meeting
วันที่ 10 ก.ย. 55 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สนอ.
รับชมย้อนหลัง
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งที่ท่านอาจยังไม่รู้
โดย คุณ อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
วันศุกร์ ที่ 7 ก.ย. 55 เวลา 09:00-12:00 ณ ห้องประชุม 200 ศูนย์คอมฯ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
เทคโนโลยีของ PSU Grid
วันศุกร์ ที่ 7 ก.ย. 55 เวลา 09:00-12:00 ณ ห้องประชุม 200 ศูนย์คอมฯ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
ดร.มหาธีร์-อภิสิทธิ์ ปาฐกถาพิเศษ"วิสัยทัศน์ผู้นำ” (ต่อ)
ในการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐศาสตร์
วันที่ 7 ก.ย. 55 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ Conference Hall ม.อ.
รับชม #1 #2 #3
ดร.มหาธีร์-อภิสิทธิ์ ปาฐกถาพิเศษ"วิสัยทัศน์ผู้นำ”
ในการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐศาสตร์
วันที่ 6 ก.ย. 55 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ Conference Hall ม.อ.
รับชม #1 #2 #3
สัมมนา "ความก้าวหน้าของข้าราชการและพนักงาน"
วันอังคาร ที่ 4 ก.ย. 55 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องทองจันทร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
รับชม #1 #2
รายการสภากาแฟ "เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบหลักประกันคุณภาพ "
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ส.ค. 55 ณ สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงนาทีที่ 0.00-6.20 )
รับชมย้อนหลัง
"งาน WUNCA ครั้งที่ 25 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 "
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
การเชื่อมโยงระบบและใช้งาน Google Apps for Education
โดย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันจันทร์ที่่ 6 ส.ค. 55 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห้อง CS203 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
รับชมย้อนหลัง
ปฏิบัติธรรม "อยู่เย็น... เป็นสุข"
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23 - 24 มิ.ย. 55 เวลา 10.00-15.00 น. (คอร์สต่อเนื่อง 2 วัน) ณ ลานชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
รับชม #1 #2 #3 #4 #5
ปาฐกถาธรรม "ตะวันตกพบตะวันออก - ปัญญาการแห่งสองวัฒนธรรม"
วันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย. 55 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้อง E105 คณะจัดการสิ่งแวดล้อม (เริ่มเทศ เวลา 15:30 น.)
รับชมย้อนหลัง
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555(นักศึกษาไทย)
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมฯ วันศุกร์ ที่ 1 มิ.ย. 55 เวลา 08:30 - 09:00 น.
รับชมย้อนหลัง
IPv6
 • บรรยายพิเศษ “ภาพรวมเครือข่าย ---UniNet กับ IPv6” โดยผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
 • เสวนาการเตรียมความพร้อม/ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการศึกษา เพื่อรองรับ IPv6
 • Best Practice/ระดมแนวคิดและรวบรวม feedback/ประสบการณการใช้งาน
  วันศุกร์ ที่ 18 พ.ค. 55 เวลา 09:00 - 15:30 น. >
 • รับชม #1 #2 #3
  เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ #4
 • บรรยายพิเศษเรื่อง เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติเวลา
 • เสวนาเรื่อง ใช้ IT อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ประสบการณ์การใช้เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
 • ตอบข้อซักถาม การใช้งานและดูแลบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ
 • รับชม #1 #2 #3 #4
  พิธีปิด สงขลานครินทร์ เกมส์
  วันอังคาร ที่ 8 พ.ค. 2555 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
  รับชมย้อนหลัง