หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

ส่วนงานใดที่สนใจขอใช้บริการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ทั้งในรูปแบบรายการสด หรือจัดส่งเป็นไฟล์วิดีโอ

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่

กลุ่มงานบริการเครือข่าย และสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Calling: 0 - 7428 - 9040   หรือ   0 - 7428 - 2101
Fax: 0 - 7428 - 2111
E-mail: vcs@psu.ac.th

ขอบเขตบริการ PSUTV (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

- บริการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บ http://psutv.psu.ac.th/
ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาทีมถ่ายวีดีโอเอง โดยส่งสัญญาณภาพ HDMI ให้ทางทีมศูนย์คอมพิวเตอร์
- การขอใช้บริการ ให้ทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาถึง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ อย่างน้อยก่อน 5 วันทำการ
- หากยกเลิกการใช้งาน จะต้องส่งเป็นบันทึกข้อความ หรืออีเมลมายัง vcs@psu.ac.th อย่างน้อยก่อน 1 วันทำการ
- ให้บริการในวันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30 – 16:30 น.
- หากขอใช้บริการ นอกวันและเวลาทำการ จะมีค่าล่วงเวลาตามที่ปฏิบัติงานจริง
- หากต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Notebook เพื่อถ่ายทอดไปยังจุดย่อย จะต้องจัดหาเอง หรือจัดยืมจากกลุ่มงานบริการวิชาการ (กบว.) ศูนย์คอมพิวเตอร์ หากต้องการ LCD, LED TV ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาเอง